Verksamhetspolicy

Montex är en kontraktstillverkare inom montering för kunder inom industri, cleantech och medicinteknik.

Med effektiva arbetsprocesser och unik kompetens inom materialförsörjningslogistik och med kompetenta partners inom utveckling och konstruktion hjälper vi våra kunder att bli framgångsrika genom att erbjuda låga totalkostnader i en effektiv produktion med hög leveransprecision.

Vi uppnår detta då vi

•  Ständigt förbättrar vår verksamhet och vårt ledningssystem där vi lägger stor vikt på arbete med att utveckla och bevara vår förmåga att arbeta enligt ISO 13485.
•  Använder principer och verktyg inom lean production i hela bolaget med betoning på 5S, ständiga förbättringar, lärande och minskat slöseri.
•  Följer lagstiftning och andra krav som ställs på vår verksamhet.
•  Verkar för en minskad miljöbelastning genom fokusering på utsläpp till luft, materialval, transporter och avfallshantering.
•  Löpande utvärderar våra kundrelationer genom att fånga upp signaler i dagliga kontakter och i återkommande kundnöjdhetsundersökningar.
•  Genom ständiga förbättringar och förebyggande arbete tillser att arbetsmiljön anpassas med hälsa och säkerhet i fokus, för att förhindra olyckor, risker och skador.

Vi ska uppfattas som lyhörda, kompetenta, pålitliga och effektiva och det ska lägga grunden för långsiktiga kund- och leverantörsrelationer och en positiv arbetsmiljö.

I vårt arbete strävar vi efter att enligt bästa förmåga:

•  Efterfölja FNs Global Compacts principer
•  Tillse att artiklarna vi levererar inte innehåller någon mineral från någon konfliktgruva i Demokratiska Republiken Kongo eller därtill angränsande länder.